டாப்கான்

 • உருப்பெருக்கம் 32x பிரதிபலிப்பில்லாத 500மீ topcon gm52 topcon மொத்த நிலையம்

  உருப்பெருக்கம் 32x பிரதிபலிப்பில்லாத 500மீ topcon gm52 topcon மொத்த நிலையம்

  • கோண அளவீட்டின் துல்லியம்: 2 ", 5"
  • 500 மீ ப்ரிஸம் அல்லாத வரம்பு
  • 4,000 மீ ப்ரிஸம் வரம்பு
  • "வகுப்பில் சிறந்த" 2″கோணத் துல்லியம்
  • 50,000 புள்ளிகள் வரை நினைவகத்தில் உள்ளது
  • நீர்ப்புகா/தூசி-தடுப்பு IP66
  • சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படுகிறது
  • தொழில்துறை நிலையான கட்டைவிரல் இயக்ககங்களுடன் இணக்கமானது
  • ஒரு பேட்டரி மூலம் 14 மணி நேரம் வரை வேலை செய்யும்